قیمت کوارتز توتم

قیمت کوارتز توتم
قیمت کوارتز توتم

قیمت کوارتز توتم

در جدول زیر می توانید قیمت روز سنگ کوارتز توتم را مشاهده نمایید. تلاش ما بر این است که قیمت های ارائه شده به روز باشند تا شما بتوانید قیمت دقیق سنگ کوارتز توتم را در محاسبات تان داشته باشید. اما باز هم پیشنهاد ما به شما این است که جهت استعلام قیمت روز سنگ و همچنین استعلام موجودی انبار با شرکت کورین آبان در تماس باشید:

۰۹۱۲-۸۸۶۶-۷۸۰

۰۹۱۲-۴۶۳۰-۳۶۵

نکته: برای مشاهده سمپل دقیق سنگ، کافی است بر روی تصویر هر سنگ کلیک نمایید تا تصاویر برای شما بزرگ نمایی شوند.

 

تصویر سنگ کوارتز توتمکد سنگقیمت روز (قیمت اسلب سنگ)ابعاد سنگ (سانتی متر)وضعیت موجودی
سمپل سنگ کوارتز توتم کد 1102سنگ توتم کد ۱۱۰۲۴,۴۲۲,۳۴۸ میلیون تومان

طول : ۳۰۰

عرض :  ۱۴۰

ضخامت : ۱.۲

تماس بگیرید
سمپل سنگ کوارتز توتم کد 1103سنگ توتم کد ۱۱۰۳۴,۴۲۲,۳۴۸ میلیون تومانطول : ۳۰۰

عرض :  ۱۴۰

ضخامت : ۱.۲

تماس بگیرید
سمپل سنگ کوارتز توتم کد 1104سنگ توتم کد ۱۱۰۴۴,۴۲۲,۳۴۸ میلیون تومان

طول : ۳۰۰

عرض :  ۱۴۰

ضخامت : ۱.۲

تماس بگیرید
سمپل سنگ کوارتز توتم کد 1203سنگ توتم کد ۱۲۰۳۴,۴۲۲,۳۴۸ میلیون تومان

طول : ۳۰۰

عرض :  ۱۴۰

ضخامت : ۱.۲

تماس بگیرید
سمپل سنگ کوارتز توتم کد 1204سنگ توتم کد ۱۲۰۴۴,۴۲۲,۳۴۸ میلیون تومان

طول : ۳۰۰

عرض :  ۱۴۰

ضخامت : ۱.۲

تماس بگیرید
سمپل سنگ کوارتز توتم کد 1205سنگ توتم کد ۱۲۰۵۴,۴۲۲,۳۴۸ میلیون تومان

طول : ۳۰۰

عرض :  ۱۴۰

ضخامت : ۱.۲

تماس بگیرید
سمپل سنگ کوارتز توتم کد 1207سنگ توتم کد ۱۲۰۷۴,۴۲۲,۳۴۸ میلیون تومان

طول : ۳۰۰

عرض :  ۱۴۰

ضخامت : ۱.۲

تماس بگیرید
سمپل سنگ کوارتز توتم کد 1209سنگ توتم کد ۱۲۰۹۴,۴۲۲,۳۴۸ میلیون تومان

طول : ۳۰۰

عرض :  ۱۴۰

ضخامت : ۱.۲

تماس بگیرید
سمپل سنگ کوارتز توتم کد 2100سنگ توتم کد ۲۱۰۰۴,۴۲۲,۳۴۸ میلیون تومان

طول : ۳۰۰

عرض :  ۱۴۰

ضخامت : ۱.۲

تماس بگیرید
سمپل سنگ کوارتز توتم کد 2203سنگ توتم کد ۲۲۰۳۴,۴۲۲,۳۴۸ میلیون تومان

طول : ۳۰۰

عرض :  ۱۴۰

ضخامت : ۱.۲

تماس بگیرید
سمپل سنگ کوارتز توتم کد 2208سنگ توتم کد ۲۲۰۸۴,۶۱۴,۶۲۴ میلیون تومان

طول : ۳۰۰

عرض :  ۱۴۰

ضخامت : ۱.۲

تماس بگیرید
سمپل سنگ کوارتز توتم کد 2209سنگ توتم کد ۲۲۰۹۴,۶۱۴,۶۲۴ میلیون تومان

طول : ۳۰۰

عرض :  ۱۴۰

ضخامت : ۱.۲

تماس بگیرید
سمپل سنگ کوارتز توتم کد 2300سنگ توتم کد ۲۳۰۰۴,۴۲۲,۳۴۸ میلیون تومان

طول : ۳۰۰

عرض :  ۱۴۰

ضخامت : ۱.۲

تماس بگیرید
سمپل سنگ کوارتز توتم کد 3201سنگ توتم کد ۳۲۰۱۳,۸۹۱,۳۰۰ میلیون تومان

طول : ۳۰۰

عرض :  ۱۴۰

ضخامت : ۱.۲

تماس بگیرید
سمپل سنگ کوارتز توتم کد 4100سنگ توتم کد ۴۱۰۰۵,۹۰۵,۶۲۰ میلیون تومان

طول : ۳۰۰

عرض :  ۱۴۰

ضخامت : ۱.۲

تماس بگیرید
سمپل سنگ کوارتز توتم کد 4101سنگ توتم کد ۴۱۰۱۳,۸۹۱,۳۰۰ میلیون تومان

طول : ۳۰۰

عرض :  ۱۴۰

ضخامت : ۱.۲

تماس بگیرید
سمپل سنگ کوارتز توتم کد 4218سنگ توتم کد ۴۲۱۸۴,۶۱۴,۶۲۴ میلیون تومان

طول : ۳۰۰

عرض :  ۱۴۰

ضخامت : ۱.۲

تماس بگیرید
سمپل سنگ کوارتز توتم کد 4219سنگ توتم کد ۴۲۱۹۳,۸۹۱,۳۰۰ میلیون تومان

طول : ۳۰۰

عرض :  ۱۴۰

ضخامت : ۱.۲

تماس بگیرید
سمپل سنگ کوارتز توتم کد 4232سنگ توتم کد ۴۲۳۲۴,۴۲۲,۳۴۸ میلیون تومان

طول : ۳۰۰

عرض :  ۱۴۰

ضخامت : ۱.۲

تماس بگیرید
سمپل سنگ کوارتز توتم کد 4233سنگ توتم کد ۴۲۳۳۴,۴۲۲,۳۴۸ میلیون تومان

طول : ۳۰۰

عرض :  ۱۴۰

ضخامت : ۱.۲

تماس بگیرید
سمپل سنگ کوارتز توتم کد 4236سنگ توتم کد ۴۲۳۶۳,۸۹۱,۳۰۰ میلیون تومان

طول : ۳۰۰

عرض :  ۱۴۰

ضخامت : ۱.۲

تماس بگیرید
سمپل سنگ کوارتز توتم کد 4800سنگ توتم کد ۴۸۰۰۵,۹۰۵,۶۲۰ میلیون تومان

طول : ۳۰۰

عرض :  ۱۴۰

ضخامت : ۱.۲

تماس بگیرید
سمپل سنگ کوارتز توتم کد 5300سنگ توتم کد ۵۳۰۰۳,۸۹۱,۳۰۰ میلیون تومان

طول : ۳۰۰

عرض :  ۱۴۰

ضخامت : ۱.۲

تماس بگیرید
سمپل سنگ کوارتز توتم کد 5323سنگ توتم کد ۵۳۲۳۳,۸۹۱,۳۰۰ میلیون تومان

طول : ۳۰۰

عرض :  ۱۴۰

ضخامت : ۱.۲

تماس بگیرید
سمپل سنگ کوارتز توتم کد 5600سنگ توتم کد ۵۶۰۰۳,۸۹۱,۳۰۰ میلیون تومان

طول : ۳۰۰

عرض :  ۱۴۰

ضخامت : ۱.۲

تماس بگیرید
سمپل سنگ کوارتز توتم کد 5601سنگ توتم کد ۵۶۰۱۳,۸۹۱,۳۰۰ میلیون تومان

طول : ۳۰۰

عرض :  ۱۴۰

ضخامت : ۱.۲

تماس بگیرید
سمپل سنگ کوارتز توتم کد 5901سنگ توتم کد ۵۹۰۱۳,۸۹۱,۳۰۰ میلیون تومان

طول : ۳۰۰

عرض :  ۱۴۰

ضخامت : ۱.۲

تماس بگیرید
سمپل سنگ کوارتز توتم کد 5903سنگ توتم کد ۵۹۰۳۳,۸۹۱,۳۰۰ میلیون تومان

طول : ۳۰۰

عرض :  ۱۴۰

ضخامت : ۱.۲

تماس بگیرید
سمپل سنگ کوارتز توتم کد 6106سنگ توتم کد ۶۱۰۶۵,۹۰۵,۶۲۰ میلیون تومان

طول : ۳۰۰

عرض :  ۱۴۰

ضخامت : ۱.۲

تماس بگیرید
سمپل سنگ کوارتز توتم کد 6126سنگ توتم کد ۶۱۲۶۵,۹۰۵,۶۲۰ میلیون تومان

طول : ۳۰۰

عرض :  ۱۴۰

ضخامت : ۱.۲

تماس بگیرید
سمپل سنگ کوارتز توتم کد 6220سنگ توتم کد ۶۲۲۰۵,۹۰۵,۶۲۰ میلیون تومان

طول : ۳۰۰

عرض :  ۱۴۰

ضخامت : ۱.۲

تماس بگیرید
سمپل سنگ کوارتز توتم کد 6225سنگ توتم کد ۶۲۲۵– میلیون تومان

طول : ۳۰۰

عرض :  ۱۴۰

ضخامت : ۱.۲

تماس بگیرید
سمپل سنگ کوارتز توتم کد 6226سنگ توتم کد ۶۲۲۶– میلیون تومان

طول : ۳۰۰

عرض :  ۱۴۰

ضخامت : ۱.۲

تماس بگیرید
سمپل سنگ کوارتز توتم کد 6230سنگ توتم کد ۶۲۳۰۵,۹۰۵,۶۲۰ میلیون تومان

طول : ۳۰۰

عرض :  ۱۴۰

ضخامت : ۱.۲

تماس بگیرید
سمپل سنگ کوارتز توتم کد 6300سنگ توتم کد ۶۳۰۰۵,۹۰۵,۶۲۰ میلیون تومان

طول : ۳۰۰

عرض :  ۱۴۰

ضخامت : ۱.۲

تماس بگیرید
سمپل سنگ کوارتز توتم کد 6808سنگ توتم کد ۶۸۰۸۵,۹۰۵,۶۲۰ میلیون تومان

طول : ۳۰۰

عرض :  ۱۴۰

ضخامت : ۱.۲

تماس بگیرید
سمپل سنگ کوارتز توتم کد 6826سنگ توتم کد ۶۸۲۶۵,۹۰۵,۶۲۰ میلیون تومان

طول : ۳۰۰

عرض :  ۱۴۰

ضخامت : ۱.۲

تماس بگیرید
سمپل سنگ کوارتز توتم کد 6909سنگ توتم کد ۶۹۰۹۵,۹۰۵,۶۲۰ میلیون تومان

طول : ۳۰۰

عرض :  ۱۴۰

ضخامت : ۱.۲

تماس بگیرید
سمپل سنگ کوارتز توتم کد 8240سنگ توتم کد ۸۲۴۰۳,۸۹۱,۳۰۰ میلیون تومان

طول : ۳۰۰

عرض :  ۱۴۰

ضخامت : ۱.۲

تماس بگیرید
سمپل سنگ کوارتز توتم کد 8297سنگ توتم کد ۸۲۹۷۳,۸۹۱,۳۰۰ میلیون تومان

طول : ۳۰۰

عرض :  ۱۴۰

ضخامت : ۱.۲

تماس بگیرید

سمپل سنگ کوارتز توتم کد 8927

 سنگ توتم کد ۸۹۲۷۳,۸۹۱,۳۰۰ میلیون تومان

طول : ۳۰۰

عرض :  ۱۴۰

ضخامت : ۱.۲

تماس بگیرید

 

مختصری در رابطه با سنگ کوارتز توتم اصفهان

امروزه در ایران کارخانه های مختلفی اقدام به تولید سنگ های مصنوعی از جمله سنگ کورین و سنگ کوارتز می نمایند. اما در این میان تمامی برندهای تولید کننده سنگ مصنوعی، شرکت سنگ کوارتز توتم به لحاظ کیفیت سنگ و تنوع طرح و رنگ، در سطح بالاتری قرار دارد.

در واقع باید این طور گفت که کوارتز توتم به لحاظ سطح کیفی و استاندارد در سطح کیفیت جهانی تولید می شود. از این رو اگر قصد خرید سنگ کوارتز برای صفحه کابینت ، جزیره و کانتر آشپزخانه را دارید، می توانید با خیال راحت سنگ کوارتز توتم را انتخاب نمایید.

برای آشنایی با شرکت توتم کوارتز Totem Quartz می توانید از لینک زیر استفاده نمایید:

معرفی شرکت کوارتز توتم اصفهان

ویژگی های سنگ کوارتز توتم

سنگ کوارتز توتم نیز نظیر سایر سنگ های کوارتز دارای ویژگی های مشخصی است که می توانید برخی از آنها را در لیست زیر مطالعه نمایید:

  • مقاومت سطحی بالا در برابر خط و خش و خراشیدگی : سنگ کوارتز به طور عمومی به دلیل موارد اولیه مورد استفاده، سطح بسیار سختی دارد و از این رو در برابر خط و خش پذیری و خراشیده شدن مقاومت بسیار خوبی دارد.
  • مقاومت در برابر نفوذ آب: سنگ کوارتز دارای سطحی غیر متخلخل است و به همین دلیل ضریب نفوذ و عبور آب از این سنگ، صفر است. بنابراین می توان برای سطوحی که آب ریزی زیادی بر روی آنها وجود دارد و باید مقاوم باشند، از کوارتز توتم استفاده نمود.
  • مقاوم در برابر حرارت : سنگ کوارتز به دلیل مقاومت سطحی بالا در برابر حرارت مقاومت بسیار مناسبی دارد اما باز هم سعی کنید از قرار دادن اجسام داغ بر روی سطح خود داری نمایید.
  • زیبایی و تنوع طرح و رنگ : سنگ کوارتز بسیار زیباست و استفاده از آن بر روی سطوحی نظیر صفحه کابینت آشپزخانه سبب زیبایی بسیار زیاد فضا خواهد شد. باید این سنگ را بر روی سطوح ببینید تا متوجه این موضوع شوید. همچنین تنوع رنگ ها و طرح ها کوارتز توتم مناسب است و سلیقه های مختلف را پوشش می دهد.
  • نظافت و نگهداری آسان : سنگ کوارتز را می توان با پاک کننده های معمولی سطوح تمیز نمود و برای نگهداری و نظافت آن نیاز به پاک کننده خاصی نخواهید داشت.

موارد کاربرد سنگ کوارتز توتم

سنگ کوارتز توتم مانند سنگ کورین و سایر سنگ های کوارتز متریال سطح است یعنی بر روی سطوح مختلف قابل استفاده است. از جمله این سطوح می توان به موارد زیر اشاره نمود:

  • صفحه کابینت و جزیره آشپزخانه
  • صفحه میز غذاخوری در رستوران ها و کافی شاپ ها
  • ساخت کانتر برای فضاهای اداری، مطب پزشک و لابی ساختمان و …
  • صفحه روشویی در سرویس بهداشتی
  • سایر سطوح

 

اگر در رابطه با سنگ کوارتز توتم نیاز به راهنمایی و مشاوره دارید ، می توانید با شرکت کورین آبان در تماس باشید. علاوه بر این جهت استعلام قیمت روز سنگ کوارتز توتم ، سفارش اجرای سنگ و … می توانید با ما در تماس باشید:

۰۹۱۲-۸۸۶۶-۷۸۰

۰۹۱۲-۴۶۳۰-۳۶۵

 

شرکت کورین آبان

مجری سنگ های مصنوعی کوارتز و کورین

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Back to Top